ביטול רכישה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט תתבצע באמצעות מסירת הודעת ביטול על ידי הלקוח לחברה. בהודעת הביטול על הלקוח למסור את שמו ומספר תעודת הזהות שלו, וכן את פרטי העסקה אותה הלקוח מבקש לבטל. אם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – יש לספק גם את מספר הטלפון של המשלם המופיע בהזמנה.

ניתן לבטל בכל אחת מדרכי הביטול המפורטות להלן:

1. דרך הוואטסאפ

2. באחד מסניפי הרשת

3. בדואר אלקטרוני לכתובת אימייל שירות הלקוחות של החברה [email protected]

4. בהודעה פרטית בפייסבוק או באינסטגרם

1. לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), אשר עיקריהן יובאו להלן.

1.2. ביטול הזמנה ע”י לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח:
1.2.1. כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוח ועד תיאום המשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדוא”ל) ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה, וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר.
1.2.2. בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף ‎1.2 זה, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.

1.3. ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוח:
1.3.1. סופקה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים בפריטים מהקולקציה החדשה מהיום שסופקה ההזמנה ללקוח. רשאי הלקוח להחלפת מוצר/ מידה עד 14 ימים מהקולקציה החדשה .
פריטים אשר נרכשו במבצע רשאי הלקוח להחזיר או להחליף עד 7 ימים מקבלת ההזמנה.
הבקשה לביטול העסקה/ החזרת מוצרים תתבצע באמצעות הודעה בכתב ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה, וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה.
1.3.2. בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף ‎1.3 זה, תישלח החברה ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, על הלקוח להודיע לשרות הלקוחות האם בוחר:

1.3.2.א. להשיב את הפריטים באמצעות החזרת ההזמנה לאחד מסניפי הרשת המופיעים בקטגוריית הסניפים באתר

1.3.2.ב. באמצעות שליח בעלות חלקית של 30 ש”ח, החברה או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום איסוף המוצר.

1.3.3. למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף ‎1.3 זה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על ידו.

1.4. ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:
1.4.1. על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה או בעל פה, בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. ככל שיוחלט על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, על פי בחירת הלקוח.
1.4.2. במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות הבאות:
1.4.3. ללקוח תישלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום איסוף המוצר הפגום.
1.4.4. הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎1.4.1 לעיל את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו.
1.4.5. ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, וכשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

1.5. תנאי החלפת/ החזרת מוצרים:
1.5.1. לקוח המעוניין להחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שלא מחמת פגם כאמור בסעיף 1.4 לעיל (כגון, במקרים של מידה לא מתאימה), מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה, על מנת לקבל מידע כיצד ובאיזה סניף יוכל להחליף את המוצר הטעון החלפה.
1.5.2. החלפת והחזרת מוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימים בקולקציה החדשה מיום קבלת ההזמנה ע”י הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית/תגית עדיין צמודה לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

החלפת והחזרת מוצרים של פריטים שנרכשו במבצע תעשה בתוך 7 ימים.

1.5.3. במעמד החזר כספי המתבצע בסניף, רשאית החברה לבקש פרטים מזהים של צד הלקוח על מנת שתוכל לזהות את עסקתו, כמו כן הלקוח ימלא “טופס החזרת פריט” במידה ורכש מהאתר המציין שהפריט הוחזר לחברה.

1.5.4 מובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי הקיים בחנות או באתר ובעלות של 30 ש”ח.

1.6. ביטול הזמנה ע”י החברה:
1.6.1 בכל מקרה אשר בו נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את הזמנת הלקוח, ובמקרה כאמור תישלח ללקוח הודעת על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

1.7. מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.