עצוב לנו שאת רוצה לבטל את העסקה, ומקווים שבפעם הבאה תהני ותהיי מרוצה מההזמנה.

בשביל לבטל עסקה, יש כמה דרכים שניתן לעשות זאת:

  • בעל פה, בכל באחת מחנויות רשת אייס קיוב.

  • בכתב, באמצעות הודעה באינסטגרם, בפייסבוק או בוואטסאפ דרך הצ'אט, הנמצא באיקון גדול בתחתית המסך מצד ימין.

  • בדואר אלקטרוני, לכתובת [email protected] 

  • או באמצעות הטופס מטה:

לקוחה שביצעה הזמנה רשאית לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), אשר עיקריהן יובאו להלן.

ביטול הזמנה ע”י לקוחה לפני קבלתה אצל הלקוחה:
- כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוחה ועד תיאום המשלוח, רשאית הלקוחה לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדוא”ל) ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה, וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר.
- כאשר בוטלה ההזמנה תשלח ללקוחה הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוחה, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.

ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוחה:
- סופקה ההזמנה ללקוחה, רשאית הלקוחה לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים בפריטים מהקולקציה החדשה מהיום שסופקה ההזמנה ללקוחה. רשאית הלקוחה להחלפת מוצר/ מידה עד 14 ימים מהקולקציה החדשה .
פריטים אשר נרכשו במבצע רשאית הלקוחה להחזיר או להחליף עד 7 ימים מקבלת ההזמנה.
הבקשה לביטול העסקה/ החזרת מוצרים תתבצע באמצעות הודעה בכתב ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה, וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה.
- כאשר בוטלה ההזמנה, תישלח החברה ללקוחה הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, על הלקוחה להודיע לשרות הלקוחות האם בוחרת:

.א. להשיב את הפריטים באמצעות החזרת ההזמנה לאחד מסניפי הרשת המופיעים בקטגוריית הסניפים באתר

ב. באמצעות שליח בעלות חלקית של 30 ש”ח, החברה או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוחה לשם תיאום איסוף המוצר.

למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה לא תהיה זכאי הלקוחה להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על ידה.

ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:
- על הלקוחה לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוחה קיבלה את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוחה לפנות לשירות הלקוחות של החברה או בעל פה, בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. ככל שיוחלט על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, על פי בחירת הלקוחה.
- במקרה בו הלקוחה מבקשת לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות הבאות:
- ללקוחה תישלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוחה לשם תיאום איסוף המוצר הפגום.
- הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוחה, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, את הסכום ששולם על ידה עבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידה.
- ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוחה, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, וכשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

תנאי החלפת/ החזרת מוצרים:
- לקוחה המעוניינת להחליף מוצרים שקיבלה בהזמנה שלא מחמת פגם (כגון, במקרים של מידה לא מתאימה), מתבקשת לפנות לשירות הלקוחות של החברה, על מנת לקבל מידע כיצד ובאיזה סניף תוכל להחליף את המוצר הטעון החלפה.
- החלפת והחזרת מוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימים בקולקציה החדשה מיום קבלת ההזמנה ע”י הלקוחה ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית/תגית עדיין צמודה לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

החלפת והחזרת מוצרים של פריטים שנרכשו במבצע תעשה בתוך 7 ימים.

במעמד החזר כספי המתבצע בסניף, רשאית החברה לבקש פרטים מזהים של צד הלקוחה על מנת שתוכל לזהות את העסקה, כמו כן הלקוחה תמלא “טופס החזרת פריט” במידה ורכשה מהאתר המציין שהפריט הוחזר לחברה.

-מובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי הקיים בחנות או באתר ובעלות של 30 ש”ח.

ביטול הזמנה ע”י החברה:
-בכל מקרה אשר בו נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את הזמנת הלקוחה, ובמקרה כאמור תישלח ללקוחה הודעת על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוחנ בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוחה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

-מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.